Διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 296/2021 με θέμα;: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Αποκατάσταση επιχρισμένων επιφανειών σε μετώπες – κλιμακοστάσια Γυμνασίου – Λυκείου Μεγαλόπολης».
  Ημ/νια: 07/05/2021 14:06:56
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 966ΓΩΛ8-22Λ
 2. Θέμα: ’ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (ΣΔΑΕΚ
  Ημ/νια: 07/05/2021 11:02:36
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΡΝΣΩΛ8-ΤΛ4
 3. Θέμα: « Απασχόληση προσωπικού το Σάββατο 08/ 05 / 2021»
  Ημ/νια: 07/05/2021 08:58:15
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΦ9ΜΩΛ8-1Ρ5
 4. Θέμα: ΄Εγκριση – Επικύρωση των: 1) αριθμ. πρωτ. 3069/26-03-2021 και 2) αριθμ. 3070/26-03-2021 Βεβαιώσεων επιβολής προστίμων για ανεπιτήρητα ζώα του Ζαριφόπουλου Θεόδωρου του Ιωάννη στην Κοινότητα Χωρέμη Δ.Ε. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης
  Ημ/νια: 07/05/2021 08:23:10
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΩ54ΩΛ8-Τ22
 5. Θέμα: ΄Εγκριση – Επικύρωση των: 1) αριθμ. πρωτ. 14824/02-12-2020 και 2) αριθμ. 14830/02-12-2020 Βεβαιώσεων επιβολής προστίμων για ανεπιτήρητα ζώα του Βυτινάρου Κωνσταντίνου στην Κοινότητα Βουτσαρά Δ.Ε. Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης
  Ημ/νια: 07/05/2021 08:13:39
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ω84ΝΩΛ8-Ι4Ν
 6. Θέμα: ΄Εγκριση – Επικύρωση της αριθμ. 14835/02-12-2020 Βεβαίωσης επιβολής προστίμου για ανεπιτήρητα ζώα του Ζαριφόπουλου Θεόδωρου του Ιωάννη στην Κοινότητα ΄Ισαρη Δ.Ε. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης
  Ημ/νια: 07/05/2021 08:05:56
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ω0ΨΟΩΛ8-0Τ1
 7. Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  Ημ/νια: 06/05/2021 11:54:10
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΘΛΩΩΛ8-ΩΛΦ
 8. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 290/2021 ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  Ημ/νια: 06/05/2021 11:43:00
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 60ΔΘΩΛ8-6Δ9
 9. Θέμα: Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ: 1319.001/ «ΕΑΠ», τη δημιουργία νέου ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ: 1322.026/ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Κατασκευή & εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Μεγαλόπολης» και τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 69 – 7311.001 / «Κατασκευή & εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Μεγαλόπολης»
  Ημ/νια: 05/05/2021 14:56:13
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΙΑΝΩΛ8-5Γ4
 10. Θέμα: Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ: 1319.001/ «ΕΑΠ» και τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 30-7311.003/ «Προσαρμογή των υφιστάμενων εγκαταστάσεων των παλαιών σφαγείων για τις ανάγκες του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου Μεγαλόπολης»
  Ημ/νια: 05/05/2021 14:40:23
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 9ΕΡΗΩΛ8-Υ3Ω