Διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21/10/2017
  Ημ/νια: 18/10/2017 13:45:07
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 7ΦΔ4ΩΛ8-ΙΦΡ
 2. Θέμα: Σύμβαση κατεπείγοντος έργου.
  Ημ/νια: 18/10/2017 12:55:05
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ψ4ΣΨΩΛ8-Σ7Υ
 3. Θέμα: Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς διόδου στη Τ.Κ. Ατσιχόλου της Δ.Ε Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης
  Ημ/νια: 18/10/2017 12:15:14
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΜΓΚΩΛ8-64Θ
 4. Θέμα: Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017, του Δήμου Μεγαλόπολης
  Ημ/νια: 18/10/2017 12:14:08
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΡΛ5ΩΛ8-ΝΑΦ
 5. Θέμα: Ψήφιση πίστωσης 992,00€ για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: Συντήρηση μονάδας αφαλάτωσης ΔΕ Φαλαισίας
  Ημ/νια: 18/10/2017 11:56:56
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 7ΞΧ5ΩΛ8-5Θ5
 6. Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ 94180 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓ/ΛΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ: 11593/22-8-2017)
  Ημ/νια: 18/10/2017 11:54:36
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 72Ζ3ΩΛ8-ΠΡΜ
 7. Θέμα: ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 6.991,12 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΖΩΝΗΣ
  Ημ/νια: 18/10/2017 11:18:03
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΠΟ3ΩΛ8-ΝΟΒ
 8. Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΑΠΟ 24-10-2017/24-10-2018)
  Ημ/νια: 18/10/2017 11:16:36
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΛΓ9ΩΛ8-Ω5Λ
 9. Θέμα: Ψήφιση πίστωσης 1.128,40€ για την εκτέλεση της προμήθειας: Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος ΤΚ Φαλαισίας
  Ημ/νια: 18/10/2017 11:15:10
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6Π0ΨΩΛ8-ΚΦ4
 10. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  Ημ/νια: 18/10/2017 11:09:17
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 7Δ0ΔΩΛ8-ΓΨΨ