Διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
  Ημ/νια: 05/12/2019 12:25:55
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ψ4Δ2ΩΛ8-ΦΩΟ
 2. Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
  Ημ/νια: 05/12/2019 12:25:55
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΓΑΧΩΛ8-1ΓΩ
 3. Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
  Ημ/νια: 05/12/2019 12:25:54
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6Ρ9ΝΩΛ8-ΝΟΕ
 4. Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
  Ημ/νια: 05/12/2019 12:25:54
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΟΕΚΩΛ8-ΗΥΗ
 5. Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
  Ημ/νια: 05/12/2019 12:25:52
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ω6ΧΨΩΛ8-ΟΡΘ
 6. Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
  Ημ/νια: 05/12/2019 12:25:52
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΠΞΑΩΛ8-7Α8
 7. Θέμα: Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την κοινοποίηση της 1/2017 πράξης αναλογισμού αποζημιώσεως και τακτοποιήσεως ιδιοκτησιών επί τμήματος της οδού Ίμβρου (από οδό Αυγερινού έως οδό Κύπρου) του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Μεγαλόπολης και για τη δημοσίευση σε δυο ημερήσιες εφημερίδες της περίληψης της σχετικής έκθεσης επίδοσης - ορισμός των δυο ημερήσιων εφημερίδων.
  Ημ/νια: 05/12/2019 11:48:59
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ω0Φ7ΩΛ8-7Σ6
 8. Θέμα: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
  Ημ/νια: 05/12/2019 11:05:18
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ω3ΓΝΩΛ8-9Γ6
 9. Θέμα: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
  Ημ/νια: 05/12/2019 11:02:10
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ψ6Η3ΩΛ8-ΒΓ8
 10. Θέμα: Υπαγωγή βεβαιωμένων οφειλών σε ρύθμιση της Π.Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.
  Ημ/νια: 05/12/2019 09:47:26
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 7ΖΦΨΩΛ8-ΖΘΕ