Διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΣΥΜΠΛΗΡ. A.A.Y. Εισφορά υπέρ συντάξεως ΕΦΚΑ.
  Ημ/νια: 19/09/2018 08:05:03
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 7ΝΞΖΩΛ8-ΟΨ5
 2. Θέμα: ''Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικ. Βρυσούλες Τ.Κ. Περιβολίων''.
  Ημ/νια: 18/09/2018 13:51:05
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΧ0ΠΩΛ8-ΔΣΤ
 3. Θέμα: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: Ανάπλαση πλατείας Κολοκοτρώνη Δ.Κ. Μεγαλόπολης
  Ημ/νια: 18/09/2018 13:47:07
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6Ν03ΩΛ8-8ΝΑ
 4. Θέμα: Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού ‘‘Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Μεγαλόπολης’’
  Ημ/νια: 18/09/2018 12:59:50
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΧΤΗΩΛ8-ΨΡΖ
 5. Θέμα: Καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο : ΄΄Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Μεγαλόπολης΄΄ – Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού αξιολόγησης προσφορών
  Ημ/νια: 18/09/2018 12:08:43
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 78ΖΕΩΛ8-ΞΗ8
 6. Θέμα: Σύμβαση κατεπείγοντος έργου με τίτλο:«Άρση επικινδυνότητας και αποκατάσταση βλαβών σε κεντρικό εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης επί της οδού Αθανασίου Διάκου της Δ.Κ. Μεγαλόπολης»
  Ημ/νια: 18/09/2018 10:42:27
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 63Β9ΩΛ8-ΚΓΑ
 7. Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του κατεπείγοντος έργου με τίτλο: ‘’Άρση επικινδυνότητας και αποκατάσταση βλαβών σε κεντρικό εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης επί της οδού Αθανασίου Διάκου της Δ.Κ. Μεγαλόπολης”.
  Ημ/νια: 18/09/2018 10:17:13
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΟΓΛΩΛ8-ΠΑΦ
 8. Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Τ. Κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ
  Ημ/νια: 17/09/2018 14:17:41
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ω0ΚΞΩΛ8-4ΕΚ
 9. Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΣΙΟΥ .
  Ημ/νια: 17/09/2018 14:17:40
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ω5ΓΧΩΛ8-Δ1Γ
 10. Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΤΡΙΝΟΒΟΥΝΙ Δ.Ε. ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ .
  Ημ/νια: 17/09/2018 14:17:40
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΠΠΨΩΛ8-ΑΓΒ