Διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας - παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας» για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2018
  Ημ/νια: 22/03/2018 15:07:53
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΣΞΗΩΛ8-ΣΣ1
 2. Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΥΠ΄ΑΡ. 271/2017 & 52/2018 Α.Ο.Ε. ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  Ημ/νια: 22/03/2018 13:01:42
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΓΩ7ΩΛ8-Ο8Ο
 3. Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 05/03/2018
  Ημ/νια: 22/03/2018 13:01:41
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΝΓΖΩΛ8-Θ0Ζ
 4. Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. 36/2018 Α.Ο.Ε.
  Ημ/νια: 22/03/2018 13:01:40
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6048ΩΛ8-11Χ
 5. Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. 13/2018 Α.Ο.Ε. ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  Ημ/νια: 22/03/2018 13:01:40
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ψ461ΩΛ8-ΡΕΧ
 6. Θέμα: Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Δ΄ Τριμήνου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
  Ημ/νια: 22/03/2018 12:56:33
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 7Δ1ΛΩΛ8-ΝΕΛ
 7. Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. 37/2018 Α.Ο.Ε.
  Ημ/νια: 22/03/2018 10:43:05
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 69ΦΧΩΛ8-ΩΜΦ
 8. Θέμα: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25/3/2018
  Ημ/νια: 22/03/2018 09:58:02
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΧΔΧΩΛ8-ΕΟΓ
 9. Θέμα: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 24/3/2018
  Ημ/νια: 22/03/2018 09:54:29
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΨΒΖΩΛ8-7ΤΜ
 10. Θέμα: Κατεπείγουσα επισκευή Απορριμματοφόρου ΚΗΟ 9890 του Δήμου Μεγαλόπολης στη Mercedes - Banz Hatkar Servica Α.Ε. »
  Ημ/νια: 21/03/2018 14:01:44
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΜΣ1ΩΛ8-827