Διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην συγκρότηση επιτροπής για την εκτίμηση των εν ζωή αξίας ζώων και προϊόντων τους που σφάζονται ή καταστρέφονται λόγω μεταδοτικών νοσημάτων.
  Ημ/νια: 17/01/2019 11:06:40
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6Α41ΩΛ8-ΙΨΙ
 2. Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  Ημ/νια: 16/01/2019 14:42:41
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΥΧΝΩΛ8-ΦΨΕ
 3. Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση κατεπείγουσας προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου Μεγαλόπολης
  Ημ/νια: 16/01/2019 13:38:58
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 63Θ2ΩΛ8-ΠΣΣ
 4. Θέμα: Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, αναφορικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Μεγαλόπολης και σύσταση θέσεων μόνιμου προσωπικού στα πλαίσια του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» με τις διατάξεις του άρθρου 91 του νόμου 4583/18-12-2018 και σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007
  Ημ/νια: 16/01/2019 13:03:10
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΖΦΑΩΛ8-ΒΗ3
 5. Θέμα: Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς την Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του Προϋπολογισμού του Δήμου Μεγαλόπολης οικον. έτους 2019
  Ημ/νια: 16/01/2019 12:56:18
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ω7Μ8ΩΛ8-ΣΤ6
 6. Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2018
  Ημ/νια: 15/01/2019 14:01:29
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΨΩΤΩΛ8-ΒΡ3
 7. Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΕΛΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 30/11/2018.
  Ημ/νια: 15/01/2019 13:57:40
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΟΩ9ΩΛ8-ΔΔΥ
 8. Θέμα: : Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο ‘’ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ’’, προϋπολογισμού 744,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.
  Ημ/νια: 15/01/2019 13:40:46
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6989ΩΛ8-ΛΨΨ
 9. Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ (ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ).
  Ημ/νια: 15/01/2019 12:12:19
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 75ΖΟΩΛ8-ΝΘ8
 10. Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ (ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ).
  Ημ/νια: 15/01/2019 12:10:59
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΠ2ΨΩΛ8-Π3Δ