Διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ:"ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ"
  Ημ/νια: 29/03/2017 12:08:00
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΟΕΑΩΛ8-ΞΧ8
 2. Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΤΑ (Β' ΜΕΡΟΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΝΕΤ
  Ημ/νια: 29/03/2017 12:07:32
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΡΞ4ΩΛ8-ΠΟΣ
 3. Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ 7ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. ΚΑΡΙΤΑΙΝΑΣ"
  Ημ/νια: 29/03/2017 12:07:19
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΒΠ2ΩΛ8-Α16
 4. Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
  Ημ/νια: 29/03/2017 09:32:14
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΒΩΤΩΛ8-ΖΣΡ
 5. Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΦΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
  Ημ/νια: 28/03/2017 14:34:05
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 723ΡΩΛ8-ΝΡ3
 6. Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
  Ημ/νια: 28/03/2017 14:33:51
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6Λ0ΑΩΛ8-ΚΟΗ
 7. Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ -ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ (2η Πληρωμή)
  Ημ/νια: 28/03/2017 13:14:16
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΞΙ5ΩΛ8-5ΑΦ
 8. Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2016
  Ημ/νια: 28/03/2017 13:10:22
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 7ΞΟΕΩΛ8-ΒΩΚ
 9. Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ 03-01-2017 ΕΩΣ 02-03-2017)
  Ημ/νια: 28/03/2017 13:10:04
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΤΟ1ΩΛ8-ΓΙ2
 10. Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΕΗ Α.Ε.
  Ημ/νια: 28/03/2017 11:10:48
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΩΓΔΩΛ8-5Σ1