Διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες Τεχνικού Ασφαλείας».
  Ημ/νια: 19/03/2019 13:56:10
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΩΖ7ΩΛ8-11Α
 2. Θέμα: Καθορισμός αμοιβής/Εξειδίκευση πίστωσης για την αμοιβή πληρεξουσίου Δικηγόρου για την άσκηση του ενδίκου μέσου Αιτήσεως Ακυρώσεως του ΣτΕ κατά της υπ’ αριθμ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β΄104) Αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, που αφορά τον καθορισμό λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και τον ταμειακό προγραμματισμό των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 άρθρο 69α ν. 4270/2014, ως ισχύει.
  Ημ/νια: 19/03/2019 13:15:43
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΦΦΑΩΛ8-ΕΨ4
 3. Θέμα: ΄Εγκριση της αριθμ. 8/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη Δήμου Μεγαλόπολης», περί έγκρισης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2019.
  Ημ/νια: 19/03/2019 12:26:50
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΧΞ4ΩΛ8-9ΨΡ
 4. Θέμα: Σύμβαση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΚ ΙΣΑΡΗ
  Ημ/νια: 19/03/2019 11:19:26
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΞΒΠΩΛ8-ΧΕΝ
 5. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 187/2019 ΤΗΡΗΣΗ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
  Ημ/νια: 19/03/2019 11:11:01
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΥΩΧΩΛ8-Τ9Τ
 6. Θέμα: Προέλεγχος του Απολογισμού του Δήμου Μεγαλόπολης οικονομικού έτους 2017
  Ημ/νια: 19/03/2019 11:01:26
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΡΡΔΩΛ8-Β0Γ
 7. Θέμα: Αναλογιστική μελέτη στο 276 Ο.Τ. Δ.Κ. Μεγαλόπολης (Ι.Π. συν)
  Ημ/νια: 19/03/2019 10:18:21
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 64ΨΠΩΛ8-59Β
 8. Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΚ ΙΣΑΡΗ
  Ημ/νια: 19/03/2019 09:57:25
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΕΥ0ΩΛ8-9ΓΙ
 9. Θέμα: Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της εμποροπανήγυρης Μεγαλόπολης κατά τον εορτασμό Αγίου Κων/νου και Ελένης –Έγκριση Τοπογραφικού Σκαριφήματος - Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο
  Ημ/νια: 18/03/2019 13:50:24
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6Χ70ΩΛ8-Ν26
 10. Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2018/ ΑΠΟΦΑΣΗ 70753/2018)
  Ημ/νια: 18/03/2019 13:18:05
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΖΤΓΩΛ8-ΦΑ0