Διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  Ημ/νια: 26/02/2021 14:51:37
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 9ΨΦ3ΩΛ8-Ρ68
 2. Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων(Αμοιβή συμβολαιογράφου για την υπογραφή δανειστικού συμβολαίου για την εκτέλεση του επενδυτικού έργου"ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Ε.Λ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ")
  Ημ/νια: 26/02/2021 14:23:17
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΕΚΓΩΛ8-Ζ0Ι
 3. Θέμα: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  Ημ/νια: 26/02/2021 13:18:00
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΖ2ΤΩΛ8-Α56
 4. Θέμα: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  Ημ/νια: 26/02/2021 11:55:20
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 696ΘΩΛ8-3ΒΑ
 5. Θέμα: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  Ημ/νια: 26/02/2021 11:36:44
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΧΔΣΩΛ8-ΞΜΥ
 6. Θέμα: Απασχόληση προσωπικού το Σάββατο 27/ 02 / 2021
  Ημ/νια: 26/02/2021 10:40:14
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ω3Θ0ΩΛ8-ΙΤΥ
 7. Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  Ημ/νια: 25/02/2021 14:20:39
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 96ΒΠΩΛ8-ΒΙΟ
 8. Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ- ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ DPO ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΚΠΔ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  Ημ/νια: 25/02/2021 12:30:21
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΨΗΩΩΛ8-ΞΧΧ
 9. Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
  Ημ/νια: 25/02/2021 11:53:38
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 617ΞΩΛ8-Ξ4Μ
 10. Θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δ.Ε. ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ (ΣΑΤΑ_ΠΟΕ/ΣΥΝΕΧΙΖ)
  Ημ/νια: 24/02/2021 14:04:12
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΙΤ9ΩΛ8-4ΣΣ