Διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ 94180 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓ/ΛΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ: 15757/2-11-2017)
  Ημ/νια: 15/12/2017 08:09:47
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6013ΩΛ8-Σ4Ζ
 2. Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ 110585 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓ/ΛΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ: 15757/2-11-2017)
  Ημ/νια: 15/12/2017 08:08:21
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ψ80ΕΩΛ8-ΥΤΡ
 3. Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ 104133 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓ/ΛΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ: 15757/2-11-2017)
  Ημ/νια: 15/12/2017 08:06:49
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΟΗ4ΩΛ8-ΩΩ0
 4. Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ 104145 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓ/ΛΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ: 15757/2-11-2017)
  Ημ/νια: 15/12/2017 08:05:27
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6Λ80ΩΛ8-ΓΞ3
 5. Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ 33677 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓ/ΛΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ: 15757/02-11-2017)
  Ημ/νια: 15/12/2017 08:04:22
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 62ΞΒΩΛ8-9ΧΚ
 6. Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. KHI 7614 OXHMA ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓ/ΛΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ: 15757/2-11-2017)
  Ημ/νια: 15/12/2017 08:03:09
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΝΓΩΩΛ8-ΣΓΩ
 7. Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. KHI 7607 OXHMA ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓ/ΛΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ: 15757/2-11-2017)
  Ημ/νια: 15/12/2017 08:01:37
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ψ4Ν2ΩΛ8-2ΕΚ
 8. Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. KHI 7613 OXHMA ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓ/ΛΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ: 15757/2-11-2017)
  Ημ/νια: 15/12/2017 08:00:19
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 7ΗΣ7ΩΛ8-ΟΣΟ
 9. Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. KHI 7597 OXHMA ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓ/ΛΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ: 15757/2-11-2017)
  Ημ/νια: 15/12/2017 07:59:04
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 9ΒΜΨΩΛ8-ΙΘΦ
 10. Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. KHI 7604 OXHMA ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓ/ΛΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ: 15757/2-11-2017)
  Ημ/νια: 15/12/2017 07:57:56
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 7ΗΛΩΩΛ8-ΦΓ2