Διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 26-9-2020
  Ημ/νια: 25/09/2020 11:46:09
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΤΓΟΩΛ8-777
 2. Θέμα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
  Ημ/νια: 25/09/2020 09:16:53
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΡΖ0ΩΛ8-Υ0Ρ
 3. Θέμα: Ασφάλιστρα μηχανημάτων -Τεχνικών εγκαταστάσεων (ΕΚΤ.ΚΑΠ_2020)
  Ημ/νια: 25/09/2020 08:53:40
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 62ΧΞΩΛ8-Δ30
 4. Θέμα: Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΚΤ.ΚΑΠ_2020)
  Ημ/νια: 25/09/2020 08:53:39
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΠΒΙΩΛ8-91Ξ
 5. Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ- ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 2020.
  Ημ/νια: 24/09/2020 12:10:24
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΥΤΓΩΛ8-Θ9Δ
 6. Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ- ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
  Ημ/νια: 24/09/2020 11:36:25
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΥΠ0ΩΛ8-Υ7Κ
 7. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "
  Ημ/νια: 24/09/2020 11:04:13
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΤΙΩΩΛ8-7ΩΛ
 8. Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
  Ημ/νια: 24/09/2020 09:24:24
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6Ι76ΩΛ8-Ν02
 9. Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
  Ημ/νια: 24/09/2020 08:56:30
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ω0ΨΒΩΛ8-Ψ6Φ
 10. Θέμα: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε αγωγή υπαλλήλων του Δήμου Μεγαλόπολης κατά του Δήμου Μεγαλόπολης (διαδικασία περιουσιακών διαφορών – εργατικές διαφορές)
  Ημ/νια: 23/09/2020 15:55:44
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6Ρ1ΨΩΛ8-29Ο