Διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓ/ΛΗΣ -Β' ΦΑΣΗ
  Ημ/νια: 15/11/2018 16:37:09
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 7Τ6ΕΩΛ8-ΙΥΧ
 2. Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ (ΑΠΟ 18-5-2018 ΕΩΣ 22-5-2018)
  Ημ/νια: 15/11/2018 16:37:08
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΒΤΗΩΛ8-5ΟΛ
 3. Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  Ημ/νια: 15/11/2018 16:35:18
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΑΨΜΩΛ8-9ΘΝ
 4. Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
  Ημ/νια: 15/11/2018 16:35:17
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 7ΥΠΔΩΛ8-ΚΕΓ
 5. Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 (ΑΠΟ 24-10-2018 ΕΩΣ 31-10-2018)
  Ημ/νια: 15/11/2018 16:35:16
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ω3ΓΥΩΛ8-6Ξ3
 6. Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΗΝ 28/10/2018
  Ημ/νια: 15/11/2018 16:35:15
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 78ΕΖΩΛ8-4ΕΘ
 7. Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΡΓΟΥ:"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΥΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Τ.Κ. ΠΛΑΚΑΣ"
  Ημ/νια: 15/11/2018 16:35:15
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΦ2ΒΩΛ8-Σ9Η
 8. Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Τ.Κ. ΣΚΟΡΤΣΙΝΟΥ"
  Ημ/νια: 15/11/2018 16:31:32
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 7ΣΤΣΩΛ8-ΣΟΒ
 9. Θέμα: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ Δ.Ο.Υ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2018
  Ημ/νια: 15/11/2018 15:58:06
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ω4ΟΗΩΛ8-71Η
 10. Θέμα: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜHNA ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2018 (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ).
  Ημ/νια: 15/11/2018 15:58:05
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 9ΠΑΝΩΛ8-Ι14