Διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
  Ημ/νια: 27/11/2020 13:24:25
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ω00ΚΩΛ8-ΝΞ7
 2. Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Της εργασίας με τίτλο: ’’Συντήρηση – καταγραφή υφιστάμενων φρεατίων ύδρευσης και αντικατάσταση παλαιών βανών – τοποθέτηση νέων στο κεντρικό δίκτυο ύδρευσης Δ.Κ. Μεγαλόπολης’’
  Ημ/νια: 27/11/2020 09:56:40
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΞΗΦΩΛ8-ΠΦΕ
 3. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 988/ 2020 με θέμα: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Συντήρηση – καταγραφή υφιστάμενων φρεατίων ύδρευσης και αντικατάσταση παλαιών βανών – τοποθέτηση νέων στο κεντρικό δίκτυο ύδρευσης Δ.Κ. Μεγαλόπολης».
  Ημ/νια: 27/11/2020 09:43:31
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ω039ΩΛ8-ΙΝΟ
 4. Θέμα: « Απασχόληση προσωπικού το Σάββατο 28/ 11 / 2020»
  Ημ/νια: 27/11/2020 09:10:31
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 68ΠΝΩΛ8-Ο6Π
 5. Θέμα: Συμπληρωματική. ΙΚΑ Εργοδότη Μονίμων Υπαλλήλων
  Ημ/νια: 26/11/2020 14:56:55
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 9ΕΩΤΩΛ8-ΡΦΦ
 6. Θέμα: Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020.
  Ημ/νια: 26/11/2020 14:51:10
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 99ΔΟΩΛ8-1ΕΗ
 7. Θέμα: Ταχυδρομικά τέλη
  Ημ/νια: 26/11/2020 14:20:33
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 9ΚΓ5ΩΛ8-4Φ7
 8. Θέμα: Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 35-7131.001 των εξόδων με τίτλο «Λοιπός Εξοπλισμός (εργαλεία κλπ) – νέου Κ.Α. 25-7131.003 με τίτλο «Λοιπός Εξοπλισμός (εργαλεία κλπ)
  Ημ/νια: 26/11/2020 13:44:06
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ω7ΑΥΩΛ8-1ΗΥ
 9. Θέμα: Συμπληρωματική. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων
  Ημ/νια: 26/11/2020 13:40:06
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΨ0ΒΩΛ8-ΨΚΧ
 10. Θέμα: Συμπληρωματική. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
  Ημ/νια: 26/11/2020 13:27:52
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΒΔ7ΩΛ8-2ΙΤ