Διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Σύνταξη Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Μεγαλόπολης
  Ημ/νια: 24/01/2020 14:26:58
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 9Η4ΙΩΛ8-ΠΑΡ
 2. Θέμα: Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2019.
  Ημ/νια: 24/01/2020 14:17:16
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 647ΛΩΛ8-Ζ05
 3. Θέμα: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το σχέδιο του Προϋπολογισμού Δήμου Μεγαλόπολης οικονομικού έτους 2020 (άρθρο 63δ & άρθρο 266 ν. 3852/2010).
  Ημ/νια: 24/01/2020 11:42:24
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΗΙΑΩΛ8-Ρ6Α
 4. Θέμα: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25/1/2019
  Ημ/νια: 24/01/2020 10:55:57
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΨΘΓΩΛ8-ΧΒ0
 5. Θέμα: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΝ ΠΈΜΠΤΗ 23/1/2020
  Ημ/νια: 24/01/2020 10:53:46
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΧ5ΕΩΛ8-Θ7Τ
 6. Θέμα: Ορισμός πρακτικογράφου Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Μεγαλόπολης για το έτος 2020
  Ημ/νια: 24/01/2020 10:44:00
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 99ΨΓΩΛ8-ΙΝ0
 7. Θέμα: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το σχέδιο του Προϋπολογισμού Δήμου Μεγαλόπολης οικονομικού έτους 2020 (άρθρο 63δ & άρθρο 266 ν. 3852/2010).
  Ημ/νια: 24/01/2020 10:40:30
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΜΘ2ΩΛ8-ΑΥΙ
 8. Θέμα: Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων ΚΕΠ
  Ημ/νια: 23/01/2020 13:50:40
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΑΝΘΩΛ8-Ω45
 9. Θέμα: ΕΦΚΑ - ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ Εργοδότη Μονίμων Υπαλλήλων
  Ημ/νια: 23/01/2020 13:50:39
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ψ08ΜΩΛ8-Η6Χ
 10. Θέμα: ΕΦΚΑ - ΤΥΔΚΥ Εργοδότη Μονίμων Υπαλλήλων
  Ημ/νια: 23/01/2020 13:50:39
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 67ΧΗΩΛ8-ΦΑΑ