Διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  Ημ/νια: 03/04/2020 12:43:34
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΨΡ0ΩΛ8-Ν33
 2. Θέμα: ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΙ Δ.Ε. ΜΕΧΡΙ 10 ΧΛΜ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
  Ημ/νια: 03/04/2020 12:14:22
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΛ4ΚΩΛ8-Τ1Π
 3. Θέμα: ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Ν Τ.Κ. ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΠΟ 20ΧΛΜ ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
  Ημ/νια: 03/04/2020 12:14:22
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6Δ8ΝΩΛ8-ΔΦΗ
 4. Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
  Ημ/νια: 03/04/2020 12:14:22
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΣΙΜΩΛ8-Υ1Χ
 5. Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
  Ημ/νια: 03/04/2020 12:14:21
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΧΟΚΩΛ8-6ΡΦ
 6. Θέμα: ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. μηνός Μαρτίου 2020
  Ημ/νια: 03/04/2020 12:14:20
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6Ι7ΛΩΛ8-Ε9Θ
 7. Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
  Ημ/νια: 03/04/2020 12:14:19
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΒΥΙΩΛ8-ΓΨ0
 8. Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
  Ημ/νια: 03/04/2020 12:14:18
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 699ΖΩΛ8-Φ4Β
 9. Θέμα: ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - Μάρτιος 2020
  Ημ/νια: 03/04/2020 12:14:18
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΞΥ4ΩΛ8-ΙΓΨ
 10. Θέμα: ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ μηνός Μαρτίου 2020
  Ημ/νια: 03/04/2020 12:14:16
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ψ727ΩΛ8-ΘΨ0