Διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (Ι.Π.=124.000€ & ΕΚΤ. ΚΑΠ_2019=46.000€)
  Ημ/νια: 18/10/2019 14:50:33
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΙ8ΘΩΛ8-ΞΒΨ
 2. Θέμα: Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 12661/17-09-2019 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης σχετικά με αίτημα παραχώρησης χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Μεγαλόπολης
  Ημ/νια: 18/10/2019 14:39:31
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 64ΨΥΩΛ8-ΔΛΧ
 3. Θέμα: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 19/10/2019
  Ημ/νια: 18/10/2019 12:56:33
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 7ΝΠΞΩΛ8-Δ5Ρ
 4. Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (Ι.Π.=124.000€ & ΕΚΤ. ΚΑΠ_2019=46.000€)
  Ημ/νια: 18/10/2019 10:32:44
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΗΘ5ΩΛ8-8ΚΤ
 5. Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (Ι.Π.=124.000€ & ΕΚΤ. ΚΑΠ_2019=46.000€)
  Ημ/νια: 18/10/2019 10:02:19
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΦΒ0ΩΛ8-ΜΤ0
 6. Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (Ι.Π.=124.000€ & ΕΚΤ. ΚΑΠ_2019=46.000€)
  Ημ/νια: 18/10/2019 09:53:47
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ψ4ΕΗΩΛ8-9Φ3
 7. Θέμα: Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (ΜΕΛΕΤΗ_73/2019)
  Ημ/νια: 17/10/2019 13:09:06
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΤΜΩΩΛ8-8ΞΑ
 8. Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ.59/2019 Α.Ο.Ε. ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  Ημ/νια: 17/10/2019 12:05:31
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΕΚΥΩΛ8-ΤΟΞ
 9. Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ.58/2019 Α.Ο.Ε. ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  Ημ/νια: 17/10/2019 12:05:29
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΚΛΦΩΛ8-ΛΤ2
 10. Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΟ 9899 ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 4740/05-04-2019)
  Ημ/νια: 17/10/2019 12:05:29
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΩΒΗΩΛ8-ΑΕΕ