Διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΑΡΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ε.Ρ.Σ. Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  Ημ/νια: 23/05/2018 14:34:46
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΤΒΣΩΛ8-ΨΜΗ
 2. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 09/2018 & ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 09/2018
  Ημ/νια: 23/05/2018 14:26:41
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ω5Φ0ΩΛ8-ΛΨ8
 3. Θέμα: Ψήφιση πίστωσης 80.000,00 EURO για την επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. ΄΄ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ΄΄ του Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2018
  Ημ/νια: 23/05/2018 12:38:52
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ω523ΩΛ8-6ΘΩ
 4. Θέμα: Αποδοχή και κατανομή πίστωσης ποσού 30.320,00€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2018 (Β΄ Κατανομή)
  Ημ/νια: 23/05/2018 12:37:44
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6Δ40ΩΛ8-Α7Μ
 5. Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Μεγαλόπολης
  Ημ/νια: 23/05/2018 12:27:54
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ψ1ΞΞΩΛ8-ΛΚΒ
 6. Θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε.ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ (ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΗΟ_9905) .
  Ημ/νια: 23/05/2018 12:27:53
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 67ΙΠΩΛ8-Ψ5Θ
 7. Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ “Εμφιαλωμένου νερού ”
  Ημ/νια: 23/05/2018 11:47:24
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΘΨ2ΩΛ8-ΟΟΚ
 8. Θέμα: Έγκριση των τευχών της μελέτης προμήθειας με τίτλο ‘‘Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος ΤΚ Φαλαισίας’’
  Ημ/νια: 23/05/2018 11:45:17
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΔΘΝΩΛ8-Η6Κ
 9. Θέμα: Ανάθεση προμήθειας εμφιαλωμένου νερού
  Ημ/νια: 23/05/2018 11:06:46
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΦ25ΩΛ8-Δ89
 10. Θέμα: Έγκριση των τευχών της μελέτης προμήθειας με τίτλο ‘‘Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Δικτύων Ύδρευσης –Αποχέτευσης Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης’’
  Ημ/νια: 23/05/2018 08:47:15
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 64ΡΣΩΛ8-ΡΓΙ