Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.) ασκεί τις αρμοδιότητές της σύμφωνα

με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010

 

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 Νικητόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος Επιτροπής

Τακτικά Μέλη:

1.  Κακκαβάς Πολύβιος

2.  Δάρρας Αθανάσιος

3. Σβερκούνος Ηλίας

4.  Δούκουρης Ανδρέας

Αναπληρωματικά Μέλη:

1.  Μπάζιος Ιωάννης

2. Γιώτης Δημήτριος 

3. Αθανασόπουλος Σταύρος

 

Επικοινωνία: Γραφείο Προέδρου, Ισόγειο Δημαρχείου, τηλ. 2791360244

Γραμματειακή Υποστήριξη: κα Λέφα Δήμητρα, τηλ: 2791360231