Οικονομική Επιτροπή

Η Οικονομική Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητές της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

 

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Νικητόπουλος Παναγιώτης – Πρόεδρος

Τακτικά Μέλη:

1.  Μανιάτης Χρήστος

2.  Δάρρας Αθανάσιος

3.  Τσιριγώτης Σπυρίδων

 

Αναπληρωματικά Μέλη:

1.  Σβερκούνος Ηλίας

2. Δούκουρης Ανδρέας

3. Κουρέτας Γεώργιος

 

Επικοινωνία: - Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής: 3ος Όροφος,

                               τηλ. 2791360205 – 269