Εκτελεστική Επιτροπή

Η Εκτελεστική Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητές της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62

του Ν. 3852/2010

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής

1.        Παπαδόπουλος Διονύσιος – Πρόεδρος

2.        Σβερκούνος Ηλίας

3.    Δάρρας Αθανάσιος

4.        Δούκουρης Ανδρέας

5.        Νικητόπουλος Παναγιώτης

Επικοινωνία: Γραφείο Δημάρχου, 3ος όροφος, τηλ: 2791360285

Γραμματειακή Υποστήριξη: κα Μανίκα Αθανασία.