Αντιδήμαρχοι

α. Δάρρας Αθανάσιος (Σάκης) του Βασιλείου

Ορισμένος με θητεία από 01-03-2017 μέχρι 31-08-2019, σύμφωνα με την 110/2017 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΩΣΦ9ΩΛ8-ΡΡ4), με τις εξής αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία, τον συντονισμό και γενικότερα την ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου

 • Την επίβλεψη των μελετών
 • Την επίβλεψη και εποπτεία των Τεχνικών Έργων πάσης φύσεως (οδοποιίας , Κτηριακών Έργων, Έργων Υπαίθριων Χώρων , Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, αντιπλημμυρικών έργων).
 • Την επίβλεψη των τεχνικών συνεργείων και των συνεργείων αυτεπιστασίας.
 • Την επίβλεψη καλής λειτουργίας και συντήρησης όλων των εγκαταστάσεων του Δήμου (κτιριακές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, Δημαρχιακό Μέγαρο κλπ) .
 • Την υπογραφή βεβαιώσεων Τ.Α.Π. ηλεκτροδοτούμενων χώρων ή κτηρίων, καθώς και κάθε βεβαίωσης περί ιδιοκτησίας ή τοποθεσίας ακινήτων, καταστάσεις δημοτικών ή κοινοτικών δρόμων, βεβαιώσεις αγροτικής εκμετάλλευσης και απασχόλησης και βεβαίωση πληθυσμιακής κατάστασης του Δήμου.
 • Τον συντονισμό και επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας και της συνεργασίας με τους συναρμόδιους φορείς.
 • Τη σύνταξη και παρακολούθηση εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου (έργα- μελέτες –προμήθειες) σε σχέση με τις ως άνω αρμοδιότητες.  Την επίβλεψη και παρακολούθηση συγκοινωνιακών έργων (κατασκευές νέων έργων οδοποιίας, συντήρηση υφιστάμενου οδικού δικτύου , κατασκευές γεφυρών, κόμβων και διαβάσεων κλπ)
 • Την επίβλεψη και παρακολούθηση έργων διαμόρφωσης , διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινόχρηστων χώρων στη περιοχή του Δήμου (πεζόδρομοι, πλατείες, τεχνικά έργα πρασίνου, αθλητικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία, κοιμητήρια κλπ)
 • Την εποπτεία και τον έλεγχο λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού
 • Τη συντήρηση των παιδικών χαρών του Δήμου
 • Την επίβλεψη , παρακολούθηση, καλή κατάσταση υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών έργων, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και καλής ποιότητας του πόσιμου νερού.
 • Τη συντήρηση των αντλιοστασίων του Δήμου σε συνεργασία με τον κατά τόπον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο

2. Την εποπτεία, τον συντονισμό και γενικότερα την ευθύνη του Τμήματος Πολεοδομίας (αρμοδιότητες έκδοσης οικοδομικών αδειών , πολεοδομικών εφαρμογών , ελέγχου κατασκευών κλπ)

3. Προΐσταται της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 • Τμήμα Τεχνικών Έργων
 • Τμήμα Η/Μ έργων και Συγκοινωνιών
 • Τμήμα Ύδρευσης – Αποχέτευσης καθώς και του Τμήματος Πολεοδομίας.

4. Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για την έκδοση αποφάσεων, την χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και κάθε σχετικού εγγράφου.

5. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου

Επικοινωνία: Γραφείο Αντ/δρχων: 2791360217 Κιν: 6978107069

β. Δούκουρης Ανδρέας του Ευαγγέλου

Ορισμένος με θητεία από 01-03-2017 μέχρι 31-08-2019, σύμφωνα με την 110/2017 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΩΣΦ9ΩΛ8-ΡΡ4), με τις εξής αρμοδιότητες:

1. Την ευθύνη λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας

 • Αποκομιδή αστικών απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών
 • Διαχείριση στερεών αποβλήτων και αδρανών υλικών
 • Καθαριότητα οδών πλατειών και κοινόχρηστων χώρων
 • Καθαριότητα λαϊκών αγορών
 • Εποπτεία λειτουργίας, συντήρησης και καθαριότητας των Δημοτικών Πάρκων
 • Καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων καθώς και της αποθήκης του Δήμου στο χώρο του δημοτικού αμαξοστασίου
 • Την συγκρότηση συνεργείων για τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων και την περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων και εγκαταλελειμμένων πάσης φύσεως οχημάτων
 • Την ευθύνη αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης ηλεκτροφωτισμού.
 • Την περισυλλογή και τη διαχείριση /φροντίδα των αδέσποτων ζώων
 • Την αποκατάσταση και λειτουργία υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ).

2. Την ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Κίνησης του Δήμου

 • Τον έλεγχο και τον προγραμματισμό λειτουργίας, κίνησης , τακτικής και έκτακτης συντήρησης όλων των τύπων οχημάτων – μηχανημάτων του Γραφείου Κίνησης
 • Την επίβλεψη του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου, της συντήρησης του και του προσωπικού που εργάζεται στους συγκεκριμένους τομείς με οποιαδήποτε ιδιότητα.
 • Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διαχείριση του στόλου των οχημάτων του Δήμου, την εποπτεία της κίνησης των οχημάτων , την ευθύνη της αποθήκης ανταλλακτικών και των λοιπών υλικών που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση και αποκατάσταση των κάθε είδους βλαβών και επισκευών)
 • Την προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης και λοιπών πάσης φύσεως προμηθειών σχετιζόμενες με το γραφείο κίνησης

3. Την εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων

4. Διαχείριση υλικού αποθηκών του Δήμου

5. Να υπογράφει παντός είδους έγγραφα σχετικά με τις παραπάνω αρμοδιότητες.

6. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου

Επικοινωνία: Γραφείο Αντ/δρχων: 2791360217 Κιν: 6972111890

 

γ. Νικητόπουλος Παναγιώτης του Αργυρίου

Ορισμένος με θητεία από 22-11-2018 μέχρι 31-08-2019, σύμφωνα με την 912/2018 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΜ1ΗΩΛ8-ΑΥΑ), με τις εξής αρμοδιότητες:

1. Τη διαχείριση θεμάτων Καταστημάτων, Επιχειρήσεων και Εμπορίου του Δήμου Μεγαλόπολης.

 • Λειτουργία υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις).
 • Άδειες πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου.
 • Έργα και προμήθειες σχετικά με τις ανωτέρω αρμοδιότητες
 • Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Την έκδοση πάσης φύσεων αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
 • Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.
 • Την προστασία της δημόσιας υγείας, την προστασία του καταναλωτή, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων των επιχειρήσεων.
 • Τη λειτουργία λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.
 • Γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων , των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
 • Την ευθύνη της υλοποίησης προγραμμάτων Δημόσιας Υγιεινής .
 • Την ευθύνη της υλοποίησης έκτακτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση.
 • Την ευθύνη της υλοποίησης έκτακτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Θέματα αθλητισμού:

 • Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων (δημοτικά\ γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και δημοτικοί χώροι άθλησης)
 • Προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

3. Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και ιδίως:

 • Την ευθύνη των δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, του εδάφους και της ατμόσφαιρας, την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.
 • Κοπή δέντρων σε δημοτικούς χώρους, πλατείες και επιμέλειά τους.

4. Αγροτικής Ανάπτυξης και ιδίως:

 • Τη διαχείριση των θεμάτων της φυτικής και ζωικής παραγωγής.
 • Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών αγροτικής ανάπτυξης και ιδίως την υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης του αγροτικού κόσμου και τη λειτουργία του γραφείου γεωργικής ανάπτυξης.

5. Την ευθύνη λειτουργίας, εποπτείας και τήρησης Κανονισμού Λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων του Δήμου Μεγαλόπολης.

6. Την ευθύνη σε θέματα κυκλοφορίας

 • Την ευθύνη σε θέματα κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών και σήμανσης οδών, έλεγχος και συντήρηση πινακίδων Κ.Ο.Κ., πληροφορίας, ονομασίας οδών , πλατειών και αρίθμησης κτισμάτων.
 • Στην εκτέλεση εργασιών σήμανσης και διαγράμμισης οδών, καθώς και τοποθέτησης συντήρησης προστατευτικών μέσων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών
 • Την ευθύνη για τους χώρους στάθμευσης καθώς και τον έλεγχο της στάθμευσης των οχημάτων
 • Την ευθύνη προμηθειών συγκοινωνιακών θεμάτων και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

7. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου

Επικοινωνία: Γραφείο Αντ/δρχων: 2791360217 Κιν: 6972233033

δ. Σβερκούνος Ηλίας του Αλεξίου

Ορισμένος με θητεία από 08-11-2018 μέχρι 31-08-2019, σύμφωνα με την 844/2018 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 7ΖΓΥΩΛ8-ΘΩΚ), με τις εξής αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα σε εγκαταστάσεις, δημοτικά κτήρια και χώρους που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση, τη συντήρηση , την αποκατάσταση ζημιών σε εγκαταστάσεις , δημοτικά κτήρια, δημοτικούς χώρους, σε αγροτικούς δρόμους κλπ
 • Τη συνεργασία με τους Προέδρους συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση προβλημάτων τους των Τ.Κ. της Δημοτικής Ενότητας του
 • Τη μέριμνα για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.
 • Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη υλικών, αρχείου και περιουσιακών στοιχείων της Δημοτικής Ενότητας.
 • Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα και την οποία μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφαση του ο Δήμαρχος.
 • Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
 • Την υπογραφή παντός είδους έγγραφων σχετικά με τις παραπάνω αρμοδιότητες.
 • Τη συντήρηση των αντλιοστασίων της Δημοτικής Ενότητας σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων

Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Επικοινωνία: Γραφείο Αντ/δρχων: 2791360217 Κιν: 6979772154