ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»
15 Απρ
2021

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

για το έργο :

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» προϋπολογισμού 140.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%). 

 Ο Δήμος Μεγαλόπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»,  με προϋπολογισμό 140.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Περίληψη Διακήρυξης, η Διακήρυξη, το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το ΤΕΥΔ σε word και pdf και η μελέτη.

Η αναζήτηση των διαγωνισμών γίνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/homepages/buying/webui/ponBuyHomePG&_ri=396&OAHP=PON_SRC_SUPER_USER_HOME&OASF=

PON_SOURCING_BUYER&OAPB=PON_SOURCING_BRAND&_ti=953924368&language_code=EL&&OAFMID=86188&OAPB=_OAFMID&oapc=77&oas=LIMKx1WyCbwfkQTswEoYfw.

Ο Α/Α συστήματος είναι 179951.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07/05/2021,ημέρα Παρασκευή. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ..

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2.258,06€.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 11/05/2021, ημέρα Τρίτη, ώρα 10:00 π.μ., από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Τεχνικών Έργων) του Δήμου Μεγαλόπολης, οδός Π. Κεφάλα 10 & Σταθοπούλου, 2ος όροφος.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2791360237, 2791360203, στα οποία απαντούν οι αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Κων/να Αθανασοπούλου και Μαριάννα Μάρκου αντίστοιχα.                                           

 Εσωτ. Διανομή: 

  1. Τμήμα Τεχνικών Έργων      

 

      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ


Παρακάτω θα βρείτε τα απαραίτητα έγγραφα για την συμμετοχή στον διαγωνισμό:

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ψ34ΩΩΛ8-ΒΝΟ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

- Γ_Σ_Υ

- Ε_Σ_Υ

- Σ_Α_Υ

- Φ_Α_Υ

- Οικονομική_προσφορά_Έργου 179951

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

- ΟΕ 98-2021

- ΤΕΥΔ 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Απρίλιος 2021 11:03