Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»
14 Απρ
2021

       

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                            ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σταθοπούλου και Π. Κεφάλα 10

Ταχ. Κώδικας: 222 00 – Μεγαλόπολη

Πληροφορίες: Μάρκου Μαριάννα  Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλέφωνα: 2791360203                                  

                                  

 

 

 Μεγαλόπολη 14-04-2021

 

Αρ. Πρωτ.:   3936

 

 

 

                                

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για το έργο : 

«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» προϋπολογισμού 195.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%).  

      Ο Δήμος Μεγαλόπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»,  με προϋπολογισμό 195.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%).

      Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Περίληψη Διακήρυξης, η Διακήρυξη, το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το ΤΕΥΔ σε word και pdf και η μελέτη.

Η αναζήτηση των διαγωνισμών γίνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/homepages/buying/webui/ponBuyHomePG&_ri=396&OAHP=PON_

SRC_SUPER_USER_HOME&OASF=PON_SOURCING_BUYER&OAPB=PON_SOURCING_BRAND&_ti=1204415362&language_code=US&&OAFMID=91676&OAPB=_OAFMID&oapc=3&oas=qPuQRjihysSb2CRx-55Yzg

Ο Α/Α συστήματος είναι 179904.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06/05/2021, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ..

          Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 3.145,16€.

          Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 10/05/2021, ημέρα Δευτέρα, ώρα 10:00 π.μ., από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Τεχνικών Έργων) του Δήμου Μεγαλόπολης, οδός Π. Κεφάλα 10 & Σταθοπούλου, 2ος όροφος.

          Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2791360237, 2791360203, στα οποία απαντούν οι αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Κων/να Αθανασοπούλου και Μαριάννα Μάρκου αντίστοιχα.

                                                

 Εσωτ. Διανομή:

  1. Τμήμα Τεχνικών Έργων     

      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ


Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα απαραίτητα έγγραφα για την συμμετοχή στον διαγωνισμό:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6ΝΖΜΩΛ8-Χ38 ΨΥ                                            

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

- Γ_Σ_Υ

- Ε_Σ_Υ

- Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___179904 ΨΥ

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

- ΤΕΥΔ

- ΟΕ 97-2021

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Απρίλιος 2021 11:13