Περίληψη διακήρυξης ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού ‘‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ’’

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού ‘‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ’’
17 Ιουν
2020

Ο Δήμος Μεγαλόπολης διακηρύσσει ανοικτό άνω των ορίων διαγωνισμό με τον τίτλο, "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ".

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13/07/2020 και ώρα 15:00.

Παρακάτω ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα, με τον διαγωνισμό, σε συνημμένα αρχεία:

Περίληψη Διακήρυξης

- Διακήρυξη Διαγωνισμού

- Προκήρυξη Διαγωνισμού

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΕΕΣ  ΤΜΗΜΑ 1

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΕΕΣ  ΤΜΗΜΑ 2

- ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ι  Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

- ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΙ   Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

- ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙV  Φύλλο Συμμόρφωσης

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 17 Ιούνιος 2020 12:25