ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ"

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ"
08 Οκτ
2019

Ο Δήμος Μεγαλόπολης διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο: "Προμήθεια Συστήματος απομακρυσμένου ελέγχου & Διαχείρισης του Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Μεγαλόπολης".

Παρακάτω παρατίθενται σε μορφή pdf η διακήρυξη διαγωνισμού και τα παραρτήματά της.

- Διακήρυξη Διαγωνισμού

- Προκήρυξη Διαγωνισμού

- espd-request-v2

- Παράρτημα V  6ΡΜΘΩΛ8-8ΩΕ  περίληψη διακήρυξης 

- Παράρτημα IV. Σχέδιο Σύμβασης

- Παράρτημα  VI.  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

- Παράρτημα  VII.  Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

- Παράρτημα  VIII.  Τεχνική Περιγραφή

- Παράρτημα  IX. Τεχνικές Προδιαγραφές

- Παράρτημα X. Τιμολόγιο Μελέτης

- Παράρτημα ΧI_ Προυπολογισμός Μελέτης

- Παράρτημα XΙΙ. Τιμολόγιο Προσφοράς

- Παράρτημα ΧIΙΙ_ Προυπολογισμός Προσφοράς

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 08 Οκτώβριος 2019 16:58